Nyhet Sektoranalys: Energi

Invest Talks: Swedish Stirlings världsunika stirlingteknologi revolutionerar industrins energiåtervinning

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets teknologi har mött stort intresse på marknaden, och nu gör sig bolaget redo för en bred kommersiell utrullning på den initiala fokusmarknaden i Sydafrika. Samtidigt förbereds lansering av nästa marknad och starten av volymproduktion i slutet av året. Det berättar Swedish Stirlings vd och grundare Gunnar Larsson.

Er produkt, PWR BLOK 400-F, är en unik lösning som omvandlar industriella restgaser till koldioxidneutral elektricitet. Vilka är produktens främsta konkurrensfördelar?

– Det unika med PWR BLOK är att det är en teknologi som kan återvinna energi från industriella restgaser, något som många företag i världendrömt om i decennier. Det finns ingen annan lösning idag som kan omvandla dessa gaser till elektricitet på ett sätt som också är ekonomiskthållbart. PWR BLOK är dessutom, enligt certifieringsföretaget Lloyd’s Register, det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger också större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag.

Gunnar Larsson, vd på Swedish Stirling

På vilket sätt minskar PWR BLOK CO2– utsläppen?

– Genom klassisk återvinning – fast återvinning av energi i detta fall. Genom att omvandla energin ur industrins restgaser till elektricitet så minskas också industrins behov av att köpa el. Eftersom fossila bränslen globalt sett fortfarande är den dominerande produktionsmetoden för elektricitet så minskas koldioxidutsläppen mycket kraftigt tack vare att PWR BLOK genom energiåtervinning just minskar kundernas elbehov. Förbränning (fackling) av industriella restgaser förekommer i mycket stor omfattning inom flera olika industrigrenar. Dessa gaser har en klimatpåverkan som är extremt mycket större än koldioxid och måste därför förbrännas, men att göra detta utan att energiinnehållet i restgaserna tas tillvara är ett stort slöseri. Enorma energimängder världen över går varje år till spillo eftersom det hittills saknats en teknologi som kan återvinna energin på ett säkert och effektivt sätt – tills nu.

Hur har er kommersialiseringsstrategi sett ut hittills?

–Vi har initialt fokuserat på metallindustrin i allmänhet och produktionen av ferrokrom i synnerhet. Ferrokrom är en viktig komponent vid tillverkningen av rostfritt stål. Den enskilt största kostnaden för en ferrokromproducent är elkostnaden. Denna står för över en tredjedel av dessa bolags totala kostnadsmassa. Över 50 procent av all den elektricitet som används i produktionsprocessen försvinner sedan som kemisk energi i form av restgas. Genom att återvinna denna energi och omvandla den till elektricitet av nätkvalité i PWR BLOK kan vi minska kundens behov av köpt el med upp till 15 procent, vilket spar stora pengar och förstärker deras hållbarhetsarbete. Den första marknad vi har fokuserat på är Sydafrika som är det land, tillsammans med Kina, som är störst på ferrokromproduktion i världen.

Hur stort är intresset i Sydafrika?

– Mycket stort. Ferrokromindustrin i Sydafrika
står för drygt 20 procent av landets totala elkonsumtion. Vi har hittills skrivit avtal om en pilot med Samancor Chrome, respektive avtal om en installation av 25 PWR BLOK med Glencore. Samancor och Glencore är de två dominerande ferrokromproducenterna i Sydafrika med totalt drygt 90 procent av produktionen i landet. Under sommaren 2020 skrev vi dessutom avsiktsförklaringar om nya order på totalt 241 PWR BLOK i Sydafrika med Samancor, Richards Bay Alloys och Glencore, och just nu avtalsförhandlar vi med samtliga tre.

Vad har ni för planer för bolaget under 2021?

– Vi har tre tydliga fokusområden som vi prioriterar: Full kommersiell utrullning i Sydafrika där avsiktsförklaringarna ska bli konkreta avtal,identifiering och lansering på nästa marknad, samt att påbörja volymproduktionen av PWR BLOK.

Stirlingteknologin är ju en 200 år gammal teknologi. Ser du andra områden där teknologin kan användas?

– Absolut. Swedish Stirlings vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Vårt initiala fokus är att omvandla restgaser till el, men vi vet att i framtiden kommer allt mer av världens elproduktion ske lokalt och i småskaliga anläggningar. Då är stirlingteknologin en otroligtattraktiv lösning som kan drivas med biogas, vätgas, etanol eller andra bränslen och producera el på ställen ditt det inte är ekonomiskt försvarbart att dra stora elnät till, och där diselgeneratorer idag oftast är den enda lösningen.

Vilka faktorer gör Swedish Stirling till ett intressant bolag för potentiella aktieägare?

–Vi har utvecklat och kommit en bra bit i kommersialiseringen av en unik produkt som kan göra verklig skillnad för våra kunders miljöpåverkan. Vår produkt kombinerar avsevärda kostnadsfördelar med en minskad klimatpåverkan. Få företag har möjlighet att bidra med den typ av konkreta kundnytta som vi kan erbjuda. Vi har en ny unik lösning på ett gammalt känt problem, som sparar stora kostnader för våra kunder och har stor positiv klimatpåverkan, och vi är själva om detta. Vi står dessutom inför en intensifierad kommersialiseringsfas med många kommande viktiga milstolpar.

Fakta: Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare vd för Kockums. Kockums har använt Stirlingmotorn i svenska ubåtar sedan1988 och Swedish Stirling grundades för att vidareutveckla teknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet och att utnyttja detta för civila tillämpningar med fokus på klimatvänlig elproduktion. Swedish Stirlings aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer på: swedishstirling.com/investerare/vd-har-ordet/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Kommentera