IR Talks Nyhet sektoranalys: Fastigheter

AROS BOSTAD – MED ATTRAKTIVA BYGGRÄTTER OCH LÅNGSIKTIG FINANSIERING SOM GRUND KAN AROS BOSTAD UTVECKLA BOSTÄDER AV HÖG KVALITET, OAVSETT MARKNADSLÄGE

Aros Bostad utvecklar och bygger bostäder i Storstockholmsregionen och Uppsala. Bostadsutvecklaren är aktiv i hela värdekedjan och projekten genomförs som totalentreprenader. Bolaget har för närvarande drygt 600 bostäder i pågående produktion, en stabil finansiell grund och siktar nu på en bredare marknad och spännande nya segment. Det berättar Aros Bostads vd Magnus Andersson.

Berätta om er affärsidé!

–Aros Bostad har utvecklat bostäder sedan 2006. Vi fokuserar på bostadsrättsaffären och tar ansvar för hela utvecklingsprocessen, från
markförvärv till överlämnandet av en nyproducerad bostad. För genomförandet av byggentreprenaden anlitar vi externa byggföretag, för riskoptimering och effektivare resurshantering.

Vad särskiljer er finansiella struktur från andra bostadsutvecklare?

–Vår primära finansiering genereras via investerare i fastighetsfonder. För närvarande har vi två aktiva fonder, Aros Bostad III och Aros Bostad IV. Institutionella investerare som Första AP fonden, SEB Pension, SEB Trygg Liv, Varma, LMK Industri och Östersjöstiftelsen med flera är investerare i våra fonder. Fondfinansieringen kompletteras med eget kapital och internt genererade medel. Vår stabila finansieringsstruktur gör att vi kan initiera bostadsutvecklingsprojekt utan att först ha tillgång till bankernas byggnadskreditiv. Det har utvecklats till en stark konkurrensfördel, framförallt under de senaste åren när bankernas krav på försålda bostäder innan byggstart har ökat.

Ni breddar för närvarande er marknad genom att satsa på fler segment, men behåller samtidigt ert geografiska fokus. Hur satsar ni strategiskt inför framtiden?

–Enligt Boverkets beräkningar behövs 60 000 nyproducerade bostäder per år
i Sverige och i dagsläget byggs det drygt 40 000 bostäder per år. Efterfrågan
på prisvärda och funktionella bostäder har ökat, inte minst som ett resultat av de kreditrestriktioner som infördes under 2017 och vi bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög även under kommande år. Vår strategi är därför att fokusera mera på detta segment genom att satsa på industriellt byggande i trä, både för småhus och flerbostadshus, samt att bredda oss geografiskt till Storstockholms ytterområden. Givetvis med bibehållen hög kvalitet i slutprodukten. Vi har även, som en del av vår hållbarhetsstrategi, nyligen tagit beslut om att Svanenmärka våra nyproducerade bostäder.

”Vår ambition är att framöver, parallellt med våra fondstrukturer, genomföra
fler bostadsutvecklingsprojekt i egen balansräkning. Ett led
i den satsningen är att vi inom några års sikt har ambitionen att notera bolagets stamaktie på Stockholmsbörsen

Magnus Andersson

Magnus Andersson, VD Aros Bostad. Invest Talks

Ni pratar om att det är en stark indikation på positiv marknad för nyproduktion och för Aros Bostad. Utveckla resonemanget.

–Bostadsutvecklingsmarknaden har succesivt återhämtat sig de senaste åren
och låg före Coronapandemins utbrott på en normaliserad nivå. Vi befarade att pandemin skulle medföra en nedgång men vi har tvärtom, efter en initial nedgång, sett en stark marknadsutveckling och hög efterfrågan på våra bostäder under sommaren och hösten. En stark efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet samt en fortsatt lågräntemiljö har bidragit till den positiva marknadsutvecklingen.

Vad ligger till grund för er starka projektportfölj? Vad skiljer den från andra bostadsutvecklare?

–Vi har haft förmånen att genom åren förvärva en omfattande byggrättsportfölj med projekt i bra geografiska lägen till goda ingångsvärden, vilket ger oss förutsättningar att starta upp bostadsutvecklingsprojekt oavsett konjunkturläge. Vår attraktiva byggrättsportfölj i kombination med en stabil finansiell grund har gjort

att vi, till skillnad mot många konkurrenter, har kunnat starta nya projekt även när marknadsförutsättningarna varit sämre.

Var befinner sig Aros Bostad om fem eller tio år?

–Vi siktar på fortsatt tillväxt och en nyproduktionstakt på mellan 800 och 1000 bostäder per år. På ett par års sikt är vi förmodligen ett börsnoterat bolag som breddat verksamheten både geografiskt såväl som i fler segment och fortsätter
att driva vårt konsekventa hållbarhetsarbete. Vår ambition är att även framöver, parallellt med våra fondstrukturer, genomföra fler bostadsutvecklingsprojekt i egen balansräkning. Ett led i den satsningen är att vi inom några års sikt har ambitionen att notera bolagets stamaktie på Stockholmsbörsen, där vi i dagsläget finns representerade med en preferensaktie.

Se filmintervjun med Magnus Andersson, vd Aros Bostad på investtalks.se

Invest Talks med Magnus Andersson, VD Aros Bostad. Talks Studio #investtalks
Invest Talks med Magnus Andersson, VD Aros Bostad. Talks Studio #investtalks

FAKTA: Aros Bostad grundades 2006. Bolagets affärsidé är att förvärva
och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid.

För investor relations: arosbostad.se

Friskrivning från ansvar: Denna intervju är information från Talks Studios kund med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera