Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

”Vårt engagemang i bekämpningen av Covid-19 har genererat en kraftig tillväxt för LifeClean International. Med den stundande börsnoteringen ser vi fram emot att växa ännu mer.”

Svenskt desinfektionsmedel slår på världsmarknaden!

LifeClean International, som utvecklar och säljer desinfektionsmedel, har gjort ett ordentligt lyft under coronapandemin. Försäljningen har hittills i år ökat med mer än tio gånger och bolaget har ökat personalstyrkan rejält. Men bolagsledningen menar att det allra viktigaste är förbereda sig för tiden efter pandemin.

Förbereder global ex- pansion. Bolag som säljer desinfektionsmedel har haft bråda dagar under den pågående coronapandemin. Svenska LifeClean Internatio- nal, som säljer vattenbaserat ytdesinfektionsmedel, är inget undantag. Under årets fyra första månader ökade försälj- ningen med 1 200 procent, jämfört med samma period i fjol, och antalet anställda har ökat från 7 till 30. Framförallt är det exporten som tagit fart för det annars Nordenfokuse- rade bolaget. Via Hongkong har LifeClean International sålt desinfektionsmedel till Wuhan i Kina.

I år har oberoende laboratori- um gjort tester enligt gällande EN-standarder som bevisat att LifeClean Desinfektion är effektivt mot Coronavirus på 30 sekunder.

– Naturligtvis är pandemin den främsta orsaken. Men jag är också övertygad om att det
är vår produkt i sig som gjort att försäljningen utvecklats så pass starkt, säger Thomas Lööw, som är vd för LifeClean International.

NAN03420

Thomas Lööw, som är vd för LifeClean International.

LÄTTHANTERLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT DESINFEK- TIONSMEDEL
Till skillnad från de flesta andra ytdesinfektionsmedel, som är alkoholbaserade, så är LifeClean Desinfektion vatten- baserat. Det betyder att medlet är miljövänligare, och betydligt lättare att handskas med än andra motsvarande desinfektionsmedel.

– De behövs inga restriktioner eller varningssymboler på våra flaskor. Samtidigt har vi klarat alla tester vad gäller virus som polio- och norovirus, och medlet uppfyller EN-standar- den för ytdesinfektion, säger Thomas Lööw.

– Men framförallt så motverkar vårt medel multiresistens, som är ett växande problem över hela världen, fortsätter Lööw. Bolaget LifeClean Internatio- nal grundades 2012, och den första pilotanläggningen var på plats året efter. Internationella distributionsavtal slöts under 2016 och samma år lanserades bolagets desinfektionsmedel.

I dag har bolaget patent i 26 länder. Stora kunder och internationell expansion.

– Vi har lyckats knyta till oss flera stora och betydande kunder, framförallt här i Sverige, vilket är en bakomliggande orsak till vår snabba tillväxt, säger Lööw, som berättar att LifeClean International leve- rerar till bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Polisen, Sjöräddningen och SJ. Bolagets fokus har länge varit på den nordiska
marknaden, inte minst Sverige, men en internationell expan- sion är nu på gång. LifeClean International har försäljning
i såväl Sydkorea som Dubai, och genom samarbetet med med Ekpac finns bolagets produkter också i Hongkong.

Vårt engagemang i bekämpningen av Covid-19 har ge- nererat en kraftig tillväxt för Life- Clean International. Med den stundande börsnoteringen ser vi fram emot att växa ännu mer.

Thomas Lööw, CEO på LifeClean

Därmed når bolaget också den kinesiska marknaden, där försäljningen av förklarliga skäl tog rejäl fart i början av året.

LÅNGSIKTIG STRATEGI SOM GER KLIRR I KASSAN
Även om coronapandemin be- tytt väldigt mycket för försälj- ningen så vill Thomas Lööw, vd för Lifeclean International, fokusera på bolagets strategi efter pandemin.

Även om coronapandemin gett LifeClean International en rejäl skjuts så vill Thomas Lööw poängtera att det är den lång- siktiga strategin, som sträcker sig till efter pandemin, som är allra viktigast.

– Vad vi nu lärt oss är att vi alla måste jobba förebyggande.
Det handlar till exempel om att alltid vara noggrann med rengöring och att använda desinfektionsmedel mer konti- nuerligt också i fortsättningen, säger han, och tillägger att det till stor del handlar om information och utveckling.

– Vi ska ligga långt fram, och hela tiden utveckla våra produkter, förklarar han. Lööw menar också att bolaget har flera konkurrensfördelar.

– Vid mer daglig och kontinu- erlig användning blir fördelar- na med vårt medel tydligare. Och miljöaspekten, liksom problemen ned multiresistens, kommer på nytt att hamna

i förgrunden. Det är också viktigt, menar Lööw, att se hur användningsområdet för des- infektionsmedel breddas. Det handlar långt ifrån bara om sjukvård och personlig hygien. – Inom exempelvis industrin blir kraven allt högre, och det kommer i sin tur att ställa nya krav på produkterna, menar han.

Polisen med polisbil (videoinspelning)

FRAMTIDA SATSNING PÅ USA OCH ANDRA APPLIKATIONS- FORMER
I framtiden ser Lööw den nordamerikanska marknaden som den allra intressantaste. Marknadens storlek och de amerikanska regelverken vad gäller den här typen av pro- dukter gör en satsning i USA till en stor utmaning.

– Att hitta en amerikansk dist- ributör är ett måste, och vi har redan kontakt med potentiella samarbetspartners, berättar Lööw.

– Det kommer att vara resur- skrävande, vilket är en an- ledning till att vi planerar för en större kapitalanskaffning i slutet av året, fortsätter han.
– Parallellt utvärderar vi möj- ligheterna att använda LifeClean Desinfektions patenterade formula som bas i andra applikationsformer. Det unika med vår desinfektion är skalbarhe- ten och förmågan att anpassa formulan till nya affärsområ- den, avslutar Lööw.

lifeclean_logo_@1x

Besök hemsidan för mer information om LifeClean.

Kommentera