Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

”Respiratorius säkrar fortsatt utveckling av läkemedel mot folksjukdomar” Företrädesemission om cirka 25 MSEK stänger den 16 juni.

Folksjukdomar som cancer, lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar ökar världen över. Denna sjuk- domsbörda vill Lundabaserade bolaget Respiratorius bidra
till att mildra med pågående forskning. Bolaget är långt komna i utvecklingen och förbereder nu fas 3-studier för projektet VAL001 – en läke- medelskandidat för lymfkör- telcancer.

– Vi har fokus på de tre stora folksjukdomarna och det är otroligt givande att omvandla forskningsresultat till att göra nytta. Jag vill göra det jobb som krävs för att det ska bli läkemedel, säger Johan Drott, vd på Respiratorius.

Johan Drott har även erfarenhet som vd för Diaprost och utvecklingsresor inom läke- medel. Nyckeln till bolagets framsteg är stabilitet och nog- grannhet. Varje steg framåt görs på en grund av solida och vetenskapliga resultat.

– Vi har alltid jobbat så även om projekten är väldigt olika. VAL001 är ett befintligt läke- medel och fördelen är att vi känner till dess karaktär vilket gör oss bekväma. RESP9000 är en ny substans vilket ställer andra krav. Vi måste säker- ställa att den är säker och att den fungerar.

KOL – EN VÄXANDE FOLK- SJUKDOM
Uppemot 700 000 svenskar har KOL och det är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken

i världen. Ungefär var tredje rökare över 50 år har KOL.

– KOL är kostsamt i form av lidande för både individer och samhälle. Och det finns ex- tremt stor potential i RESP9000 där det i dagsläget inte finns några nya effektiva behand- lingar. Om vi går hela vägen kan RESP9000 bli en riktig blockbuster.

Respiratorius har sedan grundandet utvecklat läkeme- delskandidater för lungsjuk- domar. För detta utvecklade man instrument för att mäta bronkrelaxerande substansers effekt på lungvävnad. Under året kommer man inleda produktion av en ny läkeme- delskandidat för att inleda kliniska studier.

– Vi har nu tjugo års historik och nu identifierat en ny kandidat med färsk patentan- sökan. Förra året genomför- de vi en in vivo-studie där vi testade kandidaten och fick väldigt goda resultat med en både bronkrelaxerande och antiinflammatorisk effekt. Vi har stora förhoppningar om ett patentgodkännande.

FAS 3-STUDIER NÄSTA STEG FÖR VAL001
I samband med att Johan Drott gick in som vd fick han med sig VAL001-projektet för behandling av en speciell typ av lymfom, diffust storcelligt B-cellslymfom.

– Vi har visat att kandidaten ger en ökad överlevnad med drygt 10 procent jämfört med

Det är otroligt roligt att omvandla forskningsresultat till att
göra nytta

registerdata och sedvanlig terapi. Vi vet genom studier att substansen fungerar och kan utveckla ett läkemedel inriktat mot den nya användningen.

Sjukdomen klassas som en ovanlig sjukdom och har därmed särläkemedelstatus. Detta innebär en förenklad väg till godkännande och något som kan liknas vid patent. Under 2019 genomförde man en vetenskaplig rådgivning för VAL001. Rekommendationen var att gå direkt till fas 3-stu- die inför godkännande.

– Vi har startat en exit-pro- cess och inlett arbetet med
att hitta en partner som kan förvärva projektet och ta det vidare. Just nu har vi ett tjugo- tal lovande intressenter.

fotobyrån-3

Johan Drott, VD på Respiratorius Foto: Lilla Fotobyrån

HÅLLPUNKTER OCH NYEMISSION
För investerare kan det vara extra intressant att hålla ögonen på Respiratorius under 2020. I närtid ligger en företrädesemission om cirka 25 MSEK som stänger den 16 juni.

– Nyemissionen säkrar slutförandet av fortsatt klinisk utveckling av VAL001-pro- jektet och fas 3-studie. Under våren har vi tagit ett brygglån för att säkerställa finansiering. Detta återbetalas nu och vi kan fortsätta med driften att upprätthålla en stark patent- portfölj.

Text: Annika Wihlborg

Respiratorius_700x500px

Fakta

Respiratorius AB (publ)

utvecklar läkemedelskan- didater med målet att lansera läkemedel för att behandla vanliga sjukdo- mar som cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. I projektportföljen ingår också ett projekt för att förbättra diagnosen av vissa hjärt- och kärl- sjukdomar med hjälp av PET-avbildning.

respiratorius-logo

Företrädesemission om cirka 25 MSEK stänger den 16 juni.

Besök hemsidan för mer information om Respiratorius.

Kommentera