Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

Invest Talks: ”Positiva resultat tar Spago in i nästa fas med lovande cancerprojekt”

En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. En tidig och korrekt diagnos är ofta avgörande och tyvärr finns stort behov av precisare diagnostik för att kunna sätta in rätt behandling.

Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag som utvecklar produkter för effektivare behandling av livs- hotande sjukdomar, där bröst- cancer är prioriterat. Bolaget har en plattformsteknologi som kan användas både inom diagnostik och terapi. Med två tydliga projektben kan man göra stor nytta samtidigt som det finns en stor marknadspo- tential, berättar Mats Hansen, vd på Spago:

– Min personliga vision har alltid varit starkt inriktad mot att se goda idéer bli till nytta för människor. Jag lyfter gärna fram vår forskningschef Oskar Axelsson som är hjärnan bakom vår teknologi, hans kunskap och kreativitet kan leda till förbättrad sjukvård i framtiden.

T17A8690-e1588083518133

Mats Hansen, VD på Spago

De två projekten tar sikte mot medicinska områden med stora behov. SpagoPix är ett kontrastmedel för MR-bildtag- ning med potential att avsevärt förbättra cancerdiagnostik.

TUMORAD® ska bli ett radioaktivt läkemedel för behandling av aggressiv cancer. – Vi har visat att vi som litet svenskt bolag kan ta avancerad teknologi från idé till kliniska tester på människor. Om vi lyckas placerar det oss bland världsledande bolag inom nanomedicin-området.

SPAGOPIX – BÄTTRE KONTRASTMEDEL
De kontrastmedel som an- vänds vid MR-diagnostik idag har relativt låg precision vilket gör det svårt att urskilja tu- mörer från andra förändringar. Uppemot trettio procent är falska positiva diagnoser och många ingrepp görs i onödan. Exaktare diagnoser skulle spa- ra både oro för patienten och kostnader för vården.

– En annan aspekt är att da- gens kontrastmedel innehåller gadolinium som har potenti- al att vara toxiskt. Detta har skapat oro bland läkare och myndigheter. Vårt medel är baserat på mangan som vi dagligen får i oss, bland annat blåbär är rikt på mangan.

I slutet på mars fick man re- sultat från första dosgruppen i klinisk prövning, och resul- taten var goda. Nu går man vidare och höjer dosen.

 – Om det fingerar som vi tänkt vill vi ingå partnerskap med ett större bolag som kan driva projektet vidare till marknad. Målet är att ha kliniska resultat i hamn under det närmaste året.

TUMORAD® – EXAKTARE STRÅLTERAPI
Behandling med radioaktiv strålning är bevisat effektiv. Fördelen med intern radi- onuklidterapi jämfört med ex- tern strålterapi är att man kan stråla flera tumörer samtidigt och att man kan stråla tumörer som är oåtkomliga från utsi- dan. Fokus i Tumorad®-pro- jektet är nu på planering av regulatoriska säkerhetstester för att i nästa steg kunna genomföra kliniska studier. Lyckas man är marknadspo- tentialen mycket stor.

– Det vi gör nu är att visa att Tumorad® fungerar och bromsar tumörtillväxten. Successivt ser vi resultat och vi har dialog med Läkemedelver- ket för att utforma den klinis- ka utvecklingen. Det är stort för oss att även detta projekt närmar sig klinisk fas!

KASSAN PÅFYLLD

Om vi lyckas placerar det oss bland värld- sledande bolag inom nanomedicin-området

Spago har precis genomfört en företrädesemission om cirka 47 MSEK. Man har nu tillräck- ligt med kapital för att säkra upp slutförandet av den på- gående kliniska studien med SpagoPix och pågående prekli- niska studier med Tumorad®.

– Om tre år hoppas jag att SpagoPix närmar sig marknad med ett större bolag. Jag tror också att vi är en bra bit in i klinik med Tumorad.

Förhoppningsvis har vi också tid för andra idéer och utveck- lar nanomedicin mot andra livshotande sjukdomar – vi ser stora möjligheter att göra skillnad.

Text: Annika Wihlborg

Fakta

Spago Nanomedical
AB är ett svenskt bolag som är inriktat på nano- medicin. Fokus ligger på utveckling av nanomate- rial för tumördiagnostik och behandling av cancer. De huvudsakliga utveck- lingsprojekten SpagoPix och Tumorad® bygger
på unika egenutvecklade nanomaterial. Bolaget grundades 2007 och är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2013.

Besök hemsidan för mer information om Spago Nano Medical.

spago-logo

Kommentera