Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

Invest Talks: ”Kontigo Care’s prisbelönta digitala AI-baserade plattform efterfrågas nu i Europa”

Under coronapandemin har alkoholmissbruket ökat. Genom användning av digitala verktyget Previct® byggs en trygg och säker bro mellan klient och vården. Patienterna erbjuds stöd 24/7 ihemmet samtidigt som vården blir mer tids-och kostnadseffektiv.Nu växer Kontigo Care på flera marknader, framförallt i Europa.

Missbruk av alkohol är ett stort samhällsproblem. Och det växer. Man räknar med uppåt 300 000 alkoholister i Sverige och närmare en miljon människor i riskzonen. Det
är en tragedi för missbrukare och anhöriga, dessutom är det dyrt för samhället. För notan är hög. Alkoholrelaterade kostna- der uppgår idag till 15 miljar- der kronor.

Men i spåren av pandemin är den goda nyheten att den di- gitala vårdrevolutionen har fått en skjuts framåt, menar Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care: – Vi tror stenhårt på att den digitala vården behöver verktyg som Previct®. Idag finns appar och redskap för diabetes och andra kroniska sjukdomar. På samma sätt är det oerhört viktigt för de med beroendesjukdom att få stöd alla dygnets 24 timmar.

Kontigo Care är ett bolag inom e-hälsa och ett stöd för vården inom behandling av framförallt alkohol- och spelberoende. På sikt vill man även utveckla systemet till att behandla narkotikaberoende – och en sådan applikation ligger bara ett par år framåt i tiden.

Att man är en god bit på väg att förändra beroendevården bekräftades när de av soci- alministern fick ta emot det mest prestigefyllda priset i Norden rörande eHälsa, eHealth award 2018.

BÄTTRE VÅRD MED PREVICT. Namnet Previct är sprunget ur Predict och Prevent. Med verktyget kan man både förebygga fortsatt alkoholbe- roende samt förutsäga när en vårdtagare är på väg mot ett återfall. Systemet är utvecklat med AI-teknologi och bygger på att klienten blåser med regelbundenhet för att påvisa sin nykterhet.

– En stor utmaning för be- handlaren är att förvissa sig om att patienten har hållit sig nykter. Med Previct behöver inte vårdmöten längre handla om detta utan kan lägga fokus på samtal och planering fram- åt. Personen upplever också ett ökat självförtroende tack vare regelbundna nykterhetstester, menar Ulf Kindefält.

Med hjälp av Previct har klienter kunnat skrivas ut från LVM-hem och istället vårdas inom öppenvård vilket innebär stora besparingar och minskat lidande. Behandlare menar att detta inte hade varit möjligt om inte Previct funnits tillgängligt för klienten vid utskrivningen. För vårdtagaren innebär det en stor frihet att i sin egen hemmiljö kunna ut- föra stora delar av vården och motiveras till positiva beteen- deförändringar för långsiktiga resultat.

– Behandlaren kan se sina patienter varje morgon och se vilka som behöver en vårdin- sats. De har också mer data att prata om och kan jobba i realtid på distans.

PREVICT FÖRUTSER ÅTERFALL. Tack vare forskning och insamlande av en stor mängd data kring beroendebeteende har Kontigo Care kunnat skapa algoritmer som förutsäger om klienten är på väg mot ett återfall. Det kan handla om sömnproblem, digitala bio- markörer som nykterhetsindex eller andra avvikande bete- ende som ger tydliga signaler om behovet av att gå in med proaktiva insatser. Klienten för även en loggbok över sitt må- ende vilken också är en viktig pusselbit för korrekt analys av den samlade bilden.

Vi har alla förutsättningar för att bli ett stort bolag ute i världen

– Vår ambition är att göra alla behandlare till superbehand- lare. Med Previct kan även den mest oerfarne behandlaren bli framgångsrik med hjälp av avancerad dataanalys som identifierar återfallsrisk och beteendeförändringar.

KONTIGO CARE VÄXER INTERNATIONELLT
Idag har Kontigo Care avtal med närmare hälften av Sveri- ges kommuner. Men man väx- er också internationellt. Idag har man inledande samarbeten i Norge och Finland som väntas etableras som distributöravtal inom kort. En annan intressant marknad är Nederländerna som liknar Sverige såväl i attityd som digital mognad.

– Vi har egentligen fått visat intresse från hela västvärlden. Vi har lyckats skapa den första biomarkören för beroendevår- den vilket är en milstolpe.
Och vi har alla möjligheter att bli ett stort bolag på den glo- bala marknaden. Det kräver ett långsiktigt förändringsarbete inom samhället, men när allt är på plats är vi långt framme med AI-baserad teknik, avslu- tar Ulf Kindefält.

Text: Eva Rydinger

Fakta

Previct® är ett digitalt e-hälsosystem baserat på realtidsinformation, artificiell intelligens (AI) och beteendeanalys som kan identifiera återfall, skapa individanpassad vård, positiva beteende- mönster och motivation på distans.

Besök hemsidan för mer information om Kontigo Care.

Kontigocare_logga_FINAL turkos

Kommentera