Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

”ISR utvecklar framtidens immunterapeutiska läkemedel och står inför flera intressanta genombrott”

Immunterapi beskrivs av många som ba- sen för en stor del av nästa generations mest betydelsefulla läkemedel. Immun- terapibolaget ISR, Immune System Re- gulation, utvecklar läkemedelskoncept för behandling av vi- rusinfektioner genom direkt reglering och ”omprogrammering” av immunsystemet. ISR befinner sig för närvarande mitt i en intensiv utvecklings- period med förvän- tade milstolpar kring företagets pågående studier på Covid-19, HIV och flera olika cancertyper.

SR är ett småskaligt läke- medelsbolag med en ambi- tiös produktportfölj. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel som behandlar kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera kroppens eget immunsystem. En gemensam nämnare för ISR:s läkemedelskandidater är att de stimulerar immunsys- temet till att identifiera ochattackera den bakomliggande sjukdomsorsaken. ISR är för närvarande verksamt inom fyra områden: HIV, cancer, Hepatit B samt Coronavirus.

–En faktor som särskiljer oss från andra läkemedelsbolag

är att vi fokuserar på immun- systemet snarare än något specifikt virus, bakterie eller cancer. Immunsystemets mekanismer fungerar på samma sätt, oavsett vilken typ av virus det försöker skydda sig mot. Det innebär i sin tur att våra läkemedelskandidater kan användas för att förebygga och behandla många olika virus- sjukdomar, säger Ola Winqvist, vd på ISR.

Ola Winqvist, VD på ISR

FÖRDUBBLAD EFFEKT MED TVÅ KRAFTFULLA TEKNIKER Genom att kartlägga de meka- nismer som satts i spel av ett virus eller en cancer utvecklar ISR immunstimulerande läke- medelskandidater som kort- sluter deras försök att undgå att bli upptäckta av immun- försvaret. ISR engagerar helt enkelt kroppens eget immun- system genom att identifiera mekanismer som på olika sätt kan stimulera immunsystemet att angripa en virusinfekterad cell eller en cancercell.
–Vi kombinerar teknik som stimulerar kroppens T-celler med teknik som stimulerar kroppens makrofag. Det kan fördubbla behandlingseffekten jämfört med många befintliga läkemedel som i första hand stimulerar kroppens T-cel-
ler. Vi bedriver nu studier på läkemedelskandidater för de cancertyper som till stor del orsakas av genetiska skador, exempelvis malignt melanom, urinblåscancer och lungcancer. Vi har även inlett produktion av den aktiva substansen och genomför dessutom djurstu- dier. Vi hoppas att djurstu- dierna är klara hösten 2020 och siktar därefter på att få tillstånd att genomföra studier på människor under 2021, säger Ola Winqvist.

UTVECKLAR VACCIN MOT COVID-19
Sedan ISR grundades har bola- get utvecklat en bred portfölj av immunstimulerande läke- medelskandidater. Den teknik som ISR utvecklat, en vidareut- veckling av Nobelprisbelönad forskning, har många tillämp- ningsområden. Det innebär i sin tur goda möjligheter att sprida riskerna genom att utveckla och bedriva studier på flera läkemedelskandidater parallellt.

En faktor som särskiljer oss från andra läkemdelsbolag är att vi fokuserar på im- munsystemet snarare än något specifikt virus, bakterie eller cancer

Ett högaktuellt forsknings- område just nu är självklart Covid-19. I april 2020 inledde ISR in vivo-studier med ett nytt inhalationsvaccin mot Covid-19. Studierna genom- förs i samarbete med biotek- nikföretaget TCER. ISR utveck- lar ett vaccin som ska stärka kroppens försvar mot virus i slemhinnan, Covid- 19 viru- sets ingångsport till kroppen. Om ISR:s vaccin blir fram- gångsrikt kan det bidra till att minska lidande, skydda liv och även minska lidande i form av ekonomiska katastrofer för individer, näringslivet och hela samhällen.

HIV behandlas sedan 1990-ta- let med bromsmediciner, som ofta har en god effekt. 10 till 15 procent av patienterna ut- vecklar dock en immunitet mot bromsmedicinerna, vilket gör deras immunförsvar mycket utsatta för olika typer av virus. ISR har en pågående Fas 2 studie i Sverige på en läkeme- delskandidat för HIV-patienter. Målsättningen är att studien ska kunna avslutas under 2020.

page8image28235456

ISR, Immune System Regulations, är ett svenskt läke- medels- och forskningsbolag affärsidé är att utveckla ochmarknadsintroducera innovativa lösningar för behandling av virusinfektioner med ett primärt fokus på HIV. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en mångfacetterad antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Sedan 2017 är ISR noterade på Nasdaq First North.

isr-logo-header

Besök hemsidan för mer information om ISR Immune System Regulation Holding AB.

Friskrivning från ansvar: Denna artikel är information från Talks Studios kund med reservation för ev. tryck & färgfel.  Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehål, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Kommentera