Nyhet

Högst på agendan står att driva innovation, vara nära kunden och att få människor att utvecklas och växa i organisationen

Munters medverkar till att bilindustrin blir mer hållbar och energieffektiv

Med den rätta temperaturen och kontroll av luftfuktighet kan man bidra till att lösa många av värdens stora utmaningar.
Det är här Munters kommer in.

Digitalisering. En växande befolkning. Världen står inför stora utmaningar och för att göra det på ett hållbart sätt behövs energieffektiva klimatlösningar.

– Våra lösningar är verksam- hetskritiska för våra kunder. Utan vår avfuktningsteknik,
till exempel, skulle broar såsom Öresundsbron och vindkraftverk som måste hållas torra rosta mycket tidigare.

Klas Forsström tog över manteln att leda Munters mot framtidens hållbara klimatlös- ningar i augusti förra året. Han kommer närmast från Sandvik som han lämnade efter många framgångsrika yrkesår.

– Munters har fantastiska möjligheter med effektiva och hållbara lösningar för industri och jordbruk, det attraherade mig! Det är också ett otroligt välpositionerat företag som drivs av globala trender som digitalisering, klimatföränd- ringar och hur man föder världen. Dessutom sätter man hållbarhet högt vilket är abso- lut affärskritiskt.

TEKNOLOGIER FÖR MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING Munters verkar stadigt på två starka industriben. Affärsom- rådet AirTech är frukten av det ursprungliga, industriella Munters. Här är själva kärnan avfuktning och perfekt klimat för krävande industriella applikationer. Genom avfuktning före avkylning kan företag minska energiförbrukningen.

– Historiskt har vi erbjudit hårdvara med komponenter som fläktar och avfuktnings- rotorer. Det som är spännande nu är att Munters erbjuder sty- rutrustning och mjukvara och kan reglera klimatet genom att samla data för ett mer exakt klimat, säger Klas Forsström.

Munters medverkar till att bilindustrin blir mer hållbar och energieffektiv. Många av världens litiumbatterier till elbilar produceras i fabriker där Munters klimatsystem ser till att klimatet är perfekt med ultratorr luft.

191216_193

– Munters klimatlösning-
ar står bakom hälften av de batterier som finns för elektri- fiering av bilindustrin, berättar Klas Forsström.

Genom effektiv klimatkontroll kan Munters även tillgodose den relativa luftfuktigheten
på arbetsplatser och offent- liga byggnader, och därmed höja den till en mer hälsosam nivå. På så sätt kan man också minska framtida spridning av smittsamma sjukdomar och virus (såsom corona). I vissa länder – som till exempel Japan – finns sedan länge lagkrav på just detta.

Det andra benet är FoodTech som innefattar livsmedels- branschen och till exempel kycklinguppfödning. Genom att kontrollera klimatförhål- landet hela vägen – där man kopplar ihop kycklingfarmen med en livsmedelsproducent

– vill man skapa en intelligent och hållbar kedja, från gård till gaffel. På så sätt kan man sä- kerställa en optimal produkt- kvalitet, optimerad produkti- vitet vilket tillsammans skapar bättre djurhälsa och energibe- sparingar för företaget.

– Precis som människor
trivs djur i olika klimat. För
en kyckling är 70 procent av produktionskostnaden kopplat till födan. Är det för varmt äter inte kycklingen. Är det för kallt så tappar den i vikt. Om man kan förutsäga hur kycklingen ska må får man en mer hälso- sam djurhållning och behöver använda mindre antibiotika, menar Klas Forsström.

Munters klimatlösningar står bakom hälften av de batterier som finns för elektrifiering av bilindustrin

 

HÅLLBARHETSFRÅGAN ÄR SJÄLVKLAR
För Munters har hållbarhets- frågorna en självklar plats på agendan. En av deras mest grundläggande värderingar är hållbart värdeskapande vilket är tydligt inom alla affärsom- råden. Produkterna bidrar till att sänka kundernas energiför- brukning vilket minskar deras miljöpåverkan och i förläng- ningen kan man sänka hela världens utsläpp.

– Vi bidrar till en mer hållbar värld. Våra lösningar bidrar till en signifikant lägre energiför- brukning till en lägre kostnad. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att konsumera mindre energi.

 

Klas Forsström_intervjubild 1

Klas Forsström, VD för Munters

MÅNGFALD OCH INNOVATION – HÖGT PÅ AGENDAN
På kontoret i Kista är det inter- nationalisering som gäller och förmågan att förstå kulturer och tankemönster – ett arv från Carl Munters tid för över sjuttio år sedan.

– Det är slående att det han stod för då, håller ännu. Lä- randet och förståelsen för olika marknader, jag upplever att det är inbyggt i Munters kultur. Min starka tro är att samla många kompetenser och ha ett inkluderande ledarskap.

Klas Forsström menar att det yttersta ansvaret för en vd är att skapa succession genom att bygga framgångsrika med- arbetare.

– Jag är den typ av ledare som sätter laget före jaget.

Jag är den typ av ledare som sätter laget före jaget. Jag tror stenhårt på att bygga lag

Jag tror stenhårt på att bygga lag. Det handlar också om att fatta beslut och driva laget framåt. Jag brinner för att driva uthålliga, framgångsrika affärer!

Högst på agendan 2020 står att fortsatt jobba med att im- plementera Munters strategis- ka prioriteringar. Samtidigt har stort fokus legat på att hantera verksamheten i ljuset av ut- brottet av Covid-19 pandemin.

– Under det första kvartalet påverkades Munters av utbrot- tet, men trots det så kunde alla våra produktionsenheter, utom två mindre enheter, hålla produktionen igång utan några större störningar.

– Ett viktigt strategiskt område är att hela tiden driva innovation, att vara nära kunden och att få människor att utvecklas och växa i organi- sationen. Och det gäller att få med sig hela företaget på förändringsresan för det är denna gemensamma rörelse som skapar förändring!

Text: Eva Rydinger

page3image27387520

Munters är en global ledare inom energi- effektiva och hållbara klimatlösningar. Genom innovativa teknologer skapar Munters det perfekta klimatet för krävande industriella applikationer, varav de största segmenten är industri, försvar, datacenter, livsmedel, läkemedel och lantbruk. Munters har utvecklat framtidens klimatlös- ningar sedan 1955 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholm. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra om- kring 3 100 medarbe- tare. Munters omsätter mer än 7 miljarder.

Besök hemsidan för mer information om Munters.

 

 

 

Kommentera