Nyhet Sektoranalys: Hälsovård

Invest Talks: ”Dicot utvecklar framtidens effektiva behandling för hundratals miljoner män med sexuella dysfunktioner”

Det Uppsalabaserade läkemedelsbolaget Dicots affärsidé är att utveckla läkemedels- substansen Libiguin® som läkemedel för behandling av sex- uella dysfunktioner. Målsättningen är att det semisyntetiska Libiguin® ska bli förstahandsvalet och bli marknadsledan- de för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning, problematik som drabbar hundratals miljoner män runtom i världen.

För tidig utlösning och –erektionssvikt är vanligt förekommande bland män i hela världen. Uppemot 7 procent av alla män från 20 år och uppåt drabbas av för tidig utlösning och erektionssvikt är vanligt förekommande bland äldre män. Erektionssvikt kan exempelvis orsakas av dia- betes, psykologiska faktorer eller hjärt- och kärlproblema- tik, säger Göran Beijer, vd på Dicot.

GoranBeijer-031

Göran Beijer, vd på Dicot.

Läkemedelssubstansen Libigu- in® identifierades ursprungli- gen ur en dekokt från rötterna av trädet Neobeguea Mahafa- lensis från södra Madagaskar. Arbetet med att identifiera och rena fram de aktiva kompo- nenterna i dekokten gjordes av Professor Jarl Wikberg vid Uppsala Universitet, som också grundat Dicot. Dekokten innehöll så många olika substanser att det tog flera år för Dicot att slutligen identifiera och rena fram den molekyl som gav den ökade sexuella förmågan hos männen på Madagaskar.

Effekten av Libiguin® är mer långvarig än existerande behandlingar

HÖG GLOBAL EFTERFRÅGAN

Om Dicot kan bevisa de posi- tiva effekterna av Libiguin® i fas 1 och fas 2-studier så bör det vara en mycket intressant läkemedelskandidat för många ledande läkemedelsbolag runtom i världen. Dicot har ett starkt patentskydd för sin innovation, ett väl sammansatt och erfaret ledningsteam samt en mycket kompetent styrelse.

– En faktor som talar för en hög efterfrågan på alternativ till etablerade läkemedel mot erektionssvikt är det faktum att de ledande läkemedlen inte har tillräcklig effekt på drygt 30 procent av patienterna. Många män undviker dessutom de läkemedel som i dagsläget finns tillgängliga på grund av biverkningarna. Vi ser goda möjligheter att på sikt kunna erbjuda dessa män ett verk-ningsfullt och effektivt alterna- tiv, säger Göran Beijer.

STRATEGISKA ALLIANSER MED LEDANDE LÄKEMEDELSBOLAG En gemensam nämnare för de läkemedel mot erektionssvikt som idag finns på marknaden

är att de behöver tas relativt kort tid innan sexuell aktivitet och att effekten bara sitter i några timmar. Det innebär i sin tur att man behöver planera sin sexuella aktivitet. En slut- sats från de pågående studi- erna på Libiguin® är att det har en mer långvarig effekt på uppemot 14 dagar, vilket innebär att användaren inte längre behöver planera sin sexuella aktivitet.

– Vår utveckling sker i egen regi upp till kliniska faser.
För närvarande pågår ett prekliniskt utvecklingspro- gram. Inom detta program genomförs även en omfattan- de säkerhetsutvärdering som ska utreda eventuella toxiska effekter. Efter godkännande av Läkemedelsverket är vi redo att inleda en klinisk Fas
1 prövning. Därefter är det vår intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale med ett etablerat större läkemedelsbolag som kan introducera Libiguin® på världsmarknaden säger Göran Beijer.

Dicot har genomfört en studie där de intervjuat drygt 200 användare av en dryck som tillreds genom att roten och barken från trädet Neobeguea Mahafalensis, som finns på Madagaskar, kokas eller lakas ur i vatten. Roten används av lokalbefolkningen för att behandla sviktande sexuell förmåga.

Resultatet av studien stärker Dicots förhoppning att effekten av Libiguin® är mer långvarig än existerande behandlingar, att inga allvarliga biverkningar rapporterats och att detta då skulle erbjuda marknaden för sexuell dysfunktion något helt nytt.

Text: Annika Wihlborg

Faktapage10image28174848

Dicot startades 2016 av Professor Jarl Wikberg i Uppsala och driver utveck- lingen av läkemedelskan- didaten Libiguin® mot ett registrerat läkemedel. För att finansiera den fortsatta utvecklingen i den prekli- niska delen genomförs nu en företrädesemission på ca 21,8 mkr. Dicot är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2018.

Teckningsperiod: 4 juni 2020 – 18 juni 2020

Besök hemsidan för mer information om Dicot AB.

dicot-logo

Kommentera